За нас

     Ние сме туристическа агенция Ред Турс ЕООД - основана през 2011 година и регистриран туроператор с лиценз РК 01-6737. Благодарение на дългогодишния ни опит в бизнес пътувания, екскурзии и пътешествия, професионално обслужване, отлична подготовка, точност и коректност, днес Ред Турс е една от прогресиращите туристически агенции в България с три офиса в страната.
 
     Нашият винаги усмихнат и изключително отзивчив екип от професионалисти е на Ваше разположение и с удоволствие ще Ви консултира и предложи широка гама от туристически продукти и услуги насочените както към крайни потребители, така и към корпоративни клиенти.
 
 • Самолетни билети
 • Хотелски резервации в страната и чужбина
 • Екскурзии с автобус и самолет
 • Уикенд пакети
 • Почивки в България и чужбина
 • Трансфери, коли под наем
 • Индивидуални турове
 • Комплексно обслужване на корпоративни клиенти

Какво още може да направим за Вас: 
 
 • Съвет при избор на дестинация или място за почивка
 • Подбор на най-подходящите места за настаняване, транспорт и допълнителни услуги
 • Изготвяне на индивидуални програми и маршрути, изцяло съобразени с Вашите желания и интереси
 • Помощ при организация и оптимизиране на разходи за бизнес пътувания

     Ние ще Ви спестим време, пари и и безкрайното ровене из интернет в търсене на подходящата оферта!

     Очакваме Ви, потърсете ни!

Фирмени документи:

 Лиценз за туроператор
 Застраховка отговорност на ТО
 IATA диплома
 Амадеус сертификатНашите банкови детайли:
РЕД ТУРС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – КЛОН ШУМЕН
сметка в лв: IBAN: BG68UNCR70001520032011
SWIFT BIC: UNCRBGSF


Общи условия за организирано туристическо пътуване

1. Записване за пътуване:
1.1. Записване е възможно по телефон или интернет, или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след подписване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит.
2. Визи
2.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани Туроператора ще съдейства на потребителя като му предоставя необходимите документи/ хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка/. По искане на Потребителя Туроператора ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изисканите от посолството документи, както и заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл.28 от ЗТ.
3. Цени и плащания:
3.1. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, по банков път по сметка на Туроператора
3.2. Депозит. Размерът на депозита от 30% до 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в бланката за записване на Туроператора.
3.4. Увеличението на цената е възможно при покачване на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора, промяна на цени и условия на пътуване и настаняване от страна на чуждестранния партньор на Туроператора.
4. Права и задължения на страните: 
4.1. Туроператора се задължава:
4.1.1. Да представи в съответствие с условията в този договор туристически услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за пътувания извън страната, като представи на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.
4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова (срещу заплащане по съответните официални тарифи на застрахователното дружество) от други рискове по време на пътуването или за по – голяма застрахователна сума от обявената в договора.
4.2. Туроператора има право да се откаже от договора без да носи никаква отговорност, ако Потребителя не извърши плащанията с установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява  с надлежно оформен документ. Ако потребителят е внессъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита че се отказва от пътуването и депозита не се връща.
4.3 Туроператора има сключена застраховка “Отговорност на туропeратора”, съгласно чл. 42 от Закона за туризма в застрахователна компания Армеец.
4.4. Потребителя се задължава:
4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи/задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.
4.4.2. Ако Потребителя е лице, което няма 18 години и което пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата радители, че са съгласни да напусне територията на България (ако непълнолетния пътува заедно с един родител от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител)
4.4.3. Да заплати пълен размер и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, независимо дали е запознат с тях или не.
4.4.5. Потребителя, който възнамерява да извършва пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине през сътветната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. В срок от 10 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането и прехвърлянето.В случай, че прехвърлянето на права и задължения по договора доведе до допълнителни разноски, такси и др.подобни, то същите се заплащат от потребителя и/или третото заместващо лице.
5. Отговорност на страните:
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услуги по настоящия договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказани вреди.
5.2. Когато отговорността на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточно изпълнение на услугите, е ограничено от международни договори, отговорността на Туроператора е в тези ограничения.
5.3. Туроператора може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнение на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършени фактически разходи / платени застраховки, глоба за върнати билети, визови вноски и др./.
5.4. Туропураторът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отнемане, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуване които не зависят от Туроператора, а именно: 

* Забавяне на самолетни билети полети/автобусни превози по технически или метеорологични причини
* Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя
* Загуба или повреда на багажа по време на пътуването
*Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения
* Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
* При форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора.
5.5. Туроператорът не носи отговороност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнение на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми решението си относно направените в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване при адекватни условия. Ако Потребителят не  приеме предложението, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператора му възстановява платените суми по договора в 7 дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортно средство/самолет, автобус/, хотели или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по – висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна в Договора.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в договора, сключен между туроператора и клиента:
5.7.1. При пътуване в чужбина:
а) до 45  календарни дни преди датата на пътуването – сумата на депозита;
б) от 44 до 20 календарни дни преди датата на пътуването – 75% от общата стойност на пътуването.
в) под 19 календарни дни преди датата на пътуването – общата стойност на пътуването.
5.7.2. при пътуване/почивка в страната:
а) до 20 дни преди датата на пътуването– без неустойки
б) от 19 до 15 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 14 до 08 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
г) от 07 до 04 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
д) по – малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването
6. Спорове и рекламации
6.1. Всички спорове по изпълнението на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може са бъде постигнато, ще се отнасят за разглеждане до Шуменски районен или Шуменски окръжен съд, съобразно правилата на родова подсъдност.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора е оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни
6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга не могат да бъдат удовлетворени на място на предоставяне на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора. Туроператора е длъжен да представи протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранен подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор в срок от 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
6.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми. В този случай Потребителя сам урежда завръщането си.
7. Редът за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен настоящия Договор. При изменение на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансови взаимоотношения.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категоризацията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
8. При резервация за почивка или екскурзия предоставена от Партньор на РЕД ТУРС се спазват общите условия и договор на съответния партньор.
АбонаментЕкскурзии